Agenda aprilAgenda mei 2017Agenda juni >>

zaterdag 27 mei

De lytse Prins Iepenloft Opsterlân

De lytse Prins – IepenloftOpsterlân : In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Opsterlân en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld. Rezjy: Elske Klooster; Tekst: Antoine de Saint-Exupéry; Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof.De Lytse Prins wurdt in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. Gean mei op reis en ferwûnderje jim…

Kaartverkoop: €17,50 via de website van De Skans of belje: 0513 - 46 86 00
Locatie: De Bosheuvel, in bos Beetsterzwaag, toegang via Talant, De Wissel 1, of via De Walle, Beetsterzwaag

Tijdstip: 21:00 oere

Info: Iepenloft Opsterlânzaterdag 27 mei

Friese Radio Markt

Kom langs en vind wat je nodig hebt op de Friese Radio Markt. Inmiddels voor de 39e keer organiseert de afdeling Friese Wouden A63 een grote radio- en elektronicamarkt onder de naam 'Friese Radio Markt'.  

Tijd: 9-15 uur

Locatie: in en rondom Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244CH Beetsterzwaag

Entree: € 3,-

Meer info: websitezondag 28 mei

Rondleiding Tropische Kas

Elke laatste zondag van de maand tekst en uitleg bij de planten en cultuurhistorie van het kassencomplex.

Tijdstip: start 13.00 uur

Kosten: € 5,-- (incl. koffie/thee) per persoon

Locatie: Tropische Kas, Hoofdstraat tegenover nr. 80, Beetsterzwaag

Meer info: www.tropischekas.nlwoensdag 31 mei

De lytse Prins Iepenloft Opsterlân

De lytse Prins – IepenloftOpsterlân : In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Opsterlân en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld. Rezjy: Elske Klooster; Tekst: Antoine de Saint-Exupéry; Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof.De Lytse Prins wurdt in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. Gean mei op reis en ferwûnderje jim…

Kaartverkoop: €17,50 via de website van De Skans of belje: 0513 - 46 86 00
Locatie: De Bosheuvel, in bos Beetsterzwaag, toegang via Talant, De Wissel 1, of via De Walle, Beetsterzwaag

Tijdstip: 21:00 oere

Info: Iepenloft OpsterlânAgenda aprilAgenda juni >>